Palvelu

Kerromme tässä rekisteriselosteessa, mitä tietoja keräämme sinulta asiakkaaksi hakiessasi ja asiakassuhdetta hoitaessamme ja mihin näitä tietoja käytämme. Käyttämällä palvelua katsomme sinun hyväksyvän tietojesi käsittelyn tämän rekisteriselosteen mukaisesti. Rekisteri on Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston asetuksen EU 2016/679 (EU:n Yleinen tietosuoja-asetus) mukainen.

1. Rekisterinpitäjä

Eurowear Oy

Katuosoite: Kaarlonkatu 2 A 5, 15210

Postiosoite: Kaarlonkatu 2 A 5, 15210

Y-tunnus: 2673342-1

Puh. 045 2626695

Sähköposti: hei@eurowear.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Eurowear Oy

Christina Saks

Puh. 045 262 6695

3. Rekisterin nimi

Eurowear Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja hyödynnetään palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen, asiakkaan tunnistamiseen, asiakaspalveluun ja yhteydenpitoon sekä muuhun asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon; henkilökohtaisen käyttäjäkokemuksen tuottamiseen ja kehittämiseen.

Henkilötietoja voidaan käyttää myös tilastollisiin ja tutkimuksellisiin tarkoituksiin sekä rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Tietoja käytetään vain tietojen alkuperäiseen tarkoitukseen.

Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten ehkäisemiseen, seuraamiseen ja selvittämiseen.

Lisäksi tietoja voidaan käsitellä lain mukaisten velvoitteiden hoitamiseksi.

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Eurowear Oy:n sopimussuhteessa olevissa muissa suomalaisissa yhtiöissä tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain mukaisesti.

5. Henkilötietojen säilyttämisaika

Eurowear Oy säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä rekisteriselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten suorittamiseksi. Vanhentuneita ja tarpeettomia tietoja ei säilytetä. Eurowear Oy pyrkii huolehtimaan henkilö- ja asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Anonymisoidun tai tilastollisen tiedon säilyttämistä ei rajoiteta.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

 • asiakkaan yksilöintitiedot, kuten nimi, asiakasnumero, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, y-tunnus, mahdollinen syntymäaika tai –vuosi, henkilötunnus
 • asiakkuuteen liittyvät tiedot kuten tilaamisaika ja –tapa, peruutus-, palautus- ja ostotiedot sekä maksuihin liittyvät tiedot sisältäen mm. ostomieltymyksiin ja ostohyvityksiin liittyvät tiedot
 • palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, sekä viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot, kuten tunnistamistiedot
 • lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
 • rekisteröidyn mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot sekä
 • mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

7. Tietolähteet

Rekisterin jäsentiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja jatkuessa sekä palvelun käyttämisen yhteydessä tai seurauksena. Rekisterin jäsentietoja kerätään sähköpostimarkkinoinnilla, verkkosivujen lomakkeilla ja markkinointiarpajaisten ja –kilpailujen yhteydessä henkilön suostumuksella.

Rekisterissä olevia henkilötietoja päivitetään mahdollisesti Väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä saatavilla tiedoilla.

8. Tietojen luovutukset

Eurowear Oy voi luovuttaa henkilörekisterin tietoja lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa. Rekisteristä voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimat tiedot Eurowear Oy:n valikoitujen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista. Rekisteristä voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimat tiedot Eurowear Oy:n logistiikka-, laskutus-, luotonvalvonta ja osoiterekisteripäivityksiä tekeville alihankkijoille, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista. Tietoa ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin tietojen käsittelyn ja suojauksen periaatteet

Eurowear Oy:n henkilö- ja asiakastiedot on tallennettu digitaaliseen asiakastietorekisteriin ja lisäksi paperille tulostettuna. Henkilö- ja asiakastietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä Eurowear Oy:n asiakas- ja henkilötietoja.

Henkilö- ja asiakastiedot, niiden käsittely sekä asiakastietorekisterin tarkoituksen mukaiset luovutukset on suojattu käyttäjätunnuksin, salasanoin, palomuurein ja muilla asianmukaisilla teknisillä ja hallinnollisilla tietoturvatoimilla.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä, tunnistettavalla ja tunnistettavissa olevalla yksityishenkilöllä on EU:n Yleisen tietosuoja-asetuksen 3. luvun mukaisesti omien henkilötietojen tarkastus-, oikaisu- ja kielto-oikeus:

 • Tarkastaa käsitteleekö Eurowear Oy henkilöä koskevia tietoja.
 • Tarkastaa, mitä tietoja Eurowear Oy käsittelee voimassa olevan lain mukaisesti. Tarkastuksen voi lain mukaan tehdä kerran vuodessa maksutta. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tietopyyntö tehdään omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti Eurowear Oy:n toimipisteessä (kts. kohta ’Yhteystiedot tietosuoja-asioissa’).
 • Pyytää tarpeettoman, virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista, täydentämistä tai poistamista.
 • Kieltää suoramarkkinointi ja henkilötietojen käyttö markkina- ja mielipidetutkimuksiin.
 • Kieltää henkilö- ja yhteystietojen luovuttaminen ja julkaiseminen yhteystietopalveluihin.
 • Peruuttaa jo annettu suostumus tai muuttaa annettua suostumusta. Tässä tapauksessa Eurowear Oy ei välttämättä voi tarjota kaikkia tai mitään Palveluja henkilölle.

Jos Eurowear Oy on henkilön mielestä toiminut tietosuojalausunnon tai voimassa olevan lain vastaisesti, henkilöllä on oikeus reklamoida asiasta Eurowear Oy:lle. Henkilö voi myös tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, joka valvoo henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta. Lisäksi henkilö voi tehdä valituksen viestintävirastolle, joka valvoo välitystietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa. Eurowear Oy:n yhteystiedot reklamaatioita tai valitusta varten ovat tämän tietosuojalausunnon lopussa.

11. Yhteystiedot tietosuoja-asioissa

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojalausuntoon liittyvät kysymykset voit lähettää alla oleviin osoitteisiin. Euroopan Yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittama henkilötietojen rekisterinpitäjä on Eurowear Oy (Y-tunnus 2673342-1).

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät reklamaatiot, tarkastuspyynnöt ja tiedustelut:

Eurowear Oy

Tietosuoja-asiat

Kaarlonkatu 2 A 5

15210 Lahti

hei@eurowear.fi aiheella ”Tietosuoja”

Valvovien viranomaisten yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutettu

Ratapihantie 9, 6 krs

00520 Helsinki

tietosuoja@om.fi

Viestintävirasto

Itämerenkatu 3 A

00180 Helsinki

kirjaamo@viestintavirasto.fi