Miksi kestävä kasvu ja uudistuminen kannattavat?

Kestävä kasvu ja uudistuminen Eurowear Oy

Kestävä kasvu ja uudistuminen ovat nousseet viime aikoina entistä merkittävimmiksi teemoiksi liike-elämässä ja yhteiskunnassa. Mutta miksi sijoittaminen kestävään kasvuun ja uudistumiseen kannattaa?

Viime aikoina kestävä kasvu ja uudistuminen ovat nousseet keskiöön useista syistä. Ensinnäkin, kasvava ympäristötietoisuus ja ilmastokriisin tiedostaminen ovat lisänneet painetta yrityksille ja yhteiskunnalle toimia kestävän kehityksen edistämiseksi. Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja luonnonvarojen ehtyminen ovat konkreettisia uhkia, jotka edellyttävät ripeitä ja kunnianhimoisia toimenpiteitä. Kestävä kasvu tarjoaa keinon vähentää päästöjä, suojella luonnon monimuotoisuutta ja luoda kestävämpiä talousjärjestelmiä.

Toiseksi, kuluttajien asenteet ja ostokäyttäytyminen ovat muuttuneet. Yhä useammat kuluttajat arvostavat vastuullisia yrityksiä ja ovat valmiita tekemään valintoja, jotka tukevat kestävyyttä. Tämä on luonut markkinakysyntää kestäville tuotteille ja palveluille. Yritykset, jotka investoivat kestävään kasvuun ja uudistumiseen, voivat houkutella näitä kuluttajia ja rakentaa pitkäaikaista asiakassuhdetta.

Kolmanneksi, sijoittajat ovat yhä enemmän kiinnostuneita kestävyydestä ja vastuullisuudesta. Eettiset sijoitukset ja vastuulliset rahoitusinstrumentit ovat kasvava trendi, ja sijoittajat arvioivat yritysten ympäristö-, sosiaalisia ja hallinnollisia tekijöitä (ESG-tekijät) entistä tarkemmin. Sijoittajat selvästi haluavat tukea yrityksiä, jotka pystyvät osoittamaan kestävyyttä ja pitkäaikaista arvonluontia.

Lisäksi teknologinen kehitys ja digitalisaatio tarjoavat uusia mahdollisuuksia kestävän kasvun ja uudistumisen edistämiseen. Teknologiset innovaatiot voivat parantaa energiatehokkuutta, edistää uusiutuvien energialähteiden käyttöä, optimoida resurssien käyttöä ja mahdollistaa kestävämpiä tuotantoprosesseja. Digitalisaatio mahdollistaa myös tiedon ja parhaiden käytäntöjen jakamisen laajemmin ja nopeammin, mikä edistää kestävää kehitystä globaalisti.

Mitä kestävä kasvu tarkoittaa?

Kestävä kasvu viittaa taloudelliseen kehitykseen, joka tapahtuu samalla ottaen huomioon ympäristölliset, sosiaaliset ja eettiset näkökohdat. Se pyrkii tasapainottamaan taloudellisen menestyksen pitkäaikaisen kestävyyden kanssa ja varmistamaan, että luonnonvaroja käytetään kestävästi ja yhteiskunnalliset tarpeet täytetään oikeudenmukaisesti.

Kestävässä kasvussa taloudellinen kehitys ei tapahdu ympäristön ja sosiaalisten hyvinvoinnin kustannuksella. Se pyrkii löytämään tapoja edistää taloudellista menestystä samalla kun se vähentää ympäristövaikutuksia, edistää ekologista kestävyyttä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja kansalaisten hyvinvointia.

Kestävä kasvu tunnistaa, että luonnonvarojen rajallisuus ja ympäristöongelmat, kuten ilmastonmuutos, vesipula ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, vaativat toimia. Se pyrkii löytämään innovatiivisia ratkaisuja ja kestäviä liiketoimintamalleja, jotka tukevat pitkän aikavälin kestävää kehitystä sekä yritysten että yhteiskunnan näkökulmasta.

Kestävän kasvun tavoitteena on siirtyä kohti resurssitehokasta, vähähiilistä ja kestävää taloutta, jossa taloudellinen kasvu ja hyvinvointi voivat jatkua pitkällä aikavälillä ilman haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja yhteiskunnalle.

Kestävä kasvu ja uudistuminen eivät ole vain vastuullisuuden vaatimus, vaan myös merkittävä liiketoimintamahdollisuus

Kestävä kasvu ja uudistuminen tarjoavat yrityksille monia etuja, kuten kilpailuetua, innovaatiomahdollisuuksia, vahvistunutta mainetta ja vastuullisuutta. Samalla ne ovat vastaus ympäristöhaasteisiin ja vastuullisen liiketoiminnan vaatimuksiin. Yritykset, jotka sitoutuvat kestävän kasvun ja uudistumisen periaatteisiin, voivat saavuttaa useita etuja, mm.:

 1. Kestävä kasvu ja uudistuminen lisäävät yrityksen kilpailukykyä markkinoilla. Yhä useammat kuluttajat suosivat vastuullisia ja kestäviä tuotteita, mikä voi johtaa kasvavaan kysyntään ja markkinaosuuden kasvuun. Lisäksi yritykset voivat hyötyä kustannussäästöistä esimerkiksi energiatehokkaiden toimintatapojen ja resurssien tehokkaamman käytön kautta.
 2. Kestävä kasvu ja uudistuminen voivat edistää innovaatiota ja luovuutta yrityksessä. Kestävyys haastaa perinteisiä toimintamalleja ja kannustaa yrityksiä etsimään uusia ratkaisuja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Kestävä kehitys voi toimia katalyyttinä uusille tuotekehityshankkeille, palveluiden kehittämiselle ja markkinoiden laajentamiselle.
 3. Kestävä kasvu voi vahvistaa yrityksen mainetta ja brändiä. Vastuulliset ja kestävät yritykset nauttivat usein paremmasta maineesta ja luottamuksesta asiakkaiden, sijoittajien ja sidosryhmien keskuudessa. Tämä voi johtaa vahvempaan brändiarvoon, parantuneeseen asiakasuskollisuuteen ja parempiin liiketoimintamahdollisuuksiin pitkällä aikavälillä.
 4. Kestävä kasvu ja uudistuminen ovat vastuullinen tapa toimia ja vaikuttaa positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan ja ympäristöön. Yritykset voivat olla merkittävä voima kestävän kehityksen edistämisessä ja sosiaalisten ongelmien ratkaisemisessa. Sitoutuminen kestävyyteen houkutella lahjakkaita työntekijöitä, parantaa yrityskulttuuria ja vahvistaa yrityksen yhteiskunnallista vaikutusta.

Investoiminen kestävään kasvuun ja uudistumiseen on kannattavaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Se mahdollistaa yrityksen kestävän kehityksen ja selviytymisen muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

On tärkeää huomata, että kestävän kasvun ja uudistumisen toteuttaminen vaatii strategista suunnittelua, sitoutumista ja jatkuvaa seurantaa. Yritysten on integroitava kestävät toimintatavat liiketoimintastrategiaansa ja päätöksentekoprosesseihinsa. Tämä voi tarkoittaa investointeja uusiin teknologioihin, kestäviin hankintoihin, koulutukseen ja tutkimukseen sekä yrityskulttuurin muutokseen.

Kestävä kasvu ja uudistuminen eivät ole vain yksittäisiä tekoja, vaan ne edellyttävät jatkuvaa oppimista, sopeutumista ja kehitystä. Yritysten on oltava valmiita reagoimaan nopeasti muuttuviin yhteiskunnallisiin, ympäristöllisiin ja taloudellisiin haasteisiin. Tämä edellyttää avointa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa, jatkuvaa tiedonkeruuta ja analysointia sekä valmiutta oppia virheistä ja parantaa toimintaa.

Kestävä kasvu ja uudistuminen kannattavat useista syistä

Sijoittaminen kestävään kasvuun ja uudistumiseen voi olla kannattavaa useista syistä. Tässä on listattu vain muutama niistä.

Asiakaskysyntä kasvaa

Kuluttajien ja asiakkaiden asenteet ovat muuttumassa, ja yhä useammat ihmiset arvostavat kestäviä vaihtoehtoja. Kestävästi toimivat yritykset voivat houkutella enemmän asiakkaita, joille vastuullisuus ja ympäristöasiat ovat tärkeitä valintakriteereitä. Tämä voi johtaa kasvavaan kysyntään ja markkinaosuuden kasvuun.

Kestävä kasvu tuo taloudellisia mahdollisuuksia

Kestävään kasvuun investoiminen voi tuoda taloudellista hyötyä. Kestävät yritykset ovat usein paremmin valmistautuneita vastaamaan markkinoiden muutoksiin ja saavat kilpailuetua tarjoamalla vastuullisia tuotteita ja palveluita. Tämä voi johtaa kasvavaan kysyntään ja tuottoihin sekä vahvistaa yrityksen kannattavuutta pitkällä aikavälillä.

Kestävän kasvun ja uudistumisen sektoreilla on usein suuri taloudellinen potentiaali. Esimerkiksi uusiutuvan energian, cleantech-innovaatioiden, vihreän rakentamisen ja kestävän kulutuksen alat kasvavat nopeasti. Tämä tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden hyötyä kasvavasta kysynnästä ja saada taloudellista tuottoa.

Muuttuvat markkinat vaativat uudistumista

Ympäristö- ja yhteiskuntaongelmat sekä ilmastonmuutos asettavat uusia vaatimuksia yrityksille ja kuluttajille. Kestävään kasvuun ja uudistumiseen sijoittavat yritykset ovat usein paremmassa asemassa vastaamaan näihin haasteisiin ja hyödyntämään uusia markkinamahdollisuuksia. Ne voivat tarjota innovatiivisia ratkaisuja ja tuotteita, jotka vastaavat kestävyyteen liittyviin tarpeisiin.

Parempi riskienhallinta kestävän kasvun avulla

Kestävä kasvu auttaa yritystä hallitsemaan riskejä. Ympäristö- ja sosiaaliset kysymykset muodostavat yhä suuremman riskin liiketoiminnalle. Panostaminen kestävyyteen auttaa yritystä vähentämään riippuvuutta esimerkiksi raaka-aineiden hintavaihteluista ja energiankulutuksesta. Lisäksi yritykset, jotka ovat vastuullisia yhteiskunnallisesti ja ympäristön kannalta, voivat välttää maineeseen liittyviä riskejä ja sääntelypaineita.

Kestävään kehitykseen panostaminen auttaa yritystä valmistautumaan tuleviin ympäristö- ja sosiaalisiin riskeihin. Esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen voi vähentää riippuvuutta energian hintavaihteluista. Samoin kestävään hankintaan ja toimitusketjujen läpinäkyvyyteen panostaminen voi auttaa välttämään riskejä, kuten raaka-aineiden saatavuuteen ja maineenhallintaan liittyviä ongelmia.

Kestävä kasvu ja uudistuminen voivat tarjota sijoittajille paremman riskienhallinnan. Yritykset, jotka panostavat kestävyyteen, ovat usein paremmin valmistautuneita selviytymään tulevista ympäristö- ja sosiaalisista haasteista, kuten tiukemmista ympäristösäännöksistä, hintavaihteluista ja maineenhallinnan riskeistä. Sijoittaminen näihin yrityksiin voi tarjota paremman hajautuksen ja suojan perinteisiin investointeihin verrattuna.

ESG-näkökulma kestävään kasvuun

ESG (Environmental, Social, and Governance) -tekijät ovat tulleet entistä tärkeämmiksi sijoituspäätöksiä tehtäessä. Sijoittajat ovat kiinnostuneita yritysten ympäristövaikutuksista, sosiaalisesta vastuusta ja hyvästä hallintotavasta. Yritykset, jotka menestyvät näillä ESG-alueilla, voivat houkutella enemmän sijoittajia ja saada parempaa tukea markkinoilta.

Vastuullisuus ja positiivinen vaikutus ympäristöön

Yrittäjän sijoittaminen kestävään kasvuun ja uudistumiseen heijastaa yrityksen arvoja ja vastuullisuutta. Tämä voi vahvistaa yrityksen mainetta, brändiä ja asiakassuhteita.

Kestävään kasvuun ja uudistumiseen sijoittaminen antaa sijoittajille mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan ja ympäristöön. Sijoittajat voivat tukea yrityksiä, jotka pyrkivät ratkaisemaan maailmanlaajuisia haasteita, kuten ilmastonmuutosta, köyhyyttä ja sosiaalista epätasa-arvo.

Kilpailuetu kestävän kasvun ”sivutuotteena”

Kestävän kehityksen periaatteiden integroiminen yrityksen toimintaan voi luoda kilpailuetua. Asiakkaat, sijoittajat ja muut sidosryhmät arvostavat yhä enemmän kestävää liiketoimintaa ja vaativat yrityksiltä vastuullisuutta. Yrittäjän sijoitukset kestävyyteen voivat auttaa erottumaan kilpailijoista ja houkuttelemaan asiakkaita, jotka arvostavat vastuullisia ja kestäviä tuotteita ja palveluita.

Kustannustehokkuus ja resurssitehokkaat prosessit

Kestävät toimintatavat voivat johtaa kustannussäästöihin pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen ja resurssitehokkaat prosessit voivat vähentää energiankulutusta, raaka-aineiden tarvetta ja jätteen määrää. Näiden säästöjen avulla yritys voi parantaa kannattavuuttaan ja investoida edelleen kestävän kasvun ja uudistumisen edistämiseen.

Innovaatio ja kasvumahdollisuudet

Kestävä kasvu voi innostaa yritystä kehittämään uusia innovatiivisia ratkaisuja. Investoiminen kestäviin teknologioihin, resurssitehokkuuteen ja ympäristöystävällisiin käytäntöihin voi edistää tuote- ja prosessi-innovaatioita. Tällaiset innovaatiot voivat luoda kilpailuetua ja auttaa yritystä erottumaan markkinoilla.

Kestävyysvaatimukset voivat toimia innovaation ja kasvun moottorina. Pyrkimys kehittää kestäviä ratkaisuja voi johtaa uusiin tuote- ja palveluinnovaatioihin, jotka vastaavat markkinoiden tarpeisiin. Lisäksi kestävyyden integroiminen liiketoimintaan voi avata uusia markkinamahdollisuuksia, kuten ympäristöystävällisten tuotteiden kysynnän kasvun hyödyntämisen.

Sidosryhmien odotukset kestävästä kasvusta

Sijoittajat, työntekijät, sääntelyviranomaiset ja muut sidosryhmät asettavat yhä suurempia odotuksia yritysten vastuullisuudelle. Kestävään kasvuun panostaminen auttaa yritystä vastaamaan näihin odotuksiin ja rakentamaan luottamusta sidosryhmiensä keskuudessa. Tämä voi parantaa yrityksen mainetta, houkutella sijoittajia ja rekrytoida parhaita osaajia.

Kestävän kasvun ja uudistumisen merkitys tulevaisuudessa

Kestävän kasvun ja uudistumisen merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa. Yritysten on oltava valmiita mukautumaan muuttuviin odotuksiin, säilyttämään kilpailukykynsä ja luomaan pitkäaikaista arvoa. Samalla ne voivat toimia edelläkävijöinä kestävän kehityksen edistämisessä ja luoda positiivista vaikutusta yhteiskuntaan.

Kestävä kasvu ja uudistuminen eivät ole vain eettinen velvollisuus, vaan myös älykäs liiketoimintastrategia. Ne voivat auttaa yrityksiä menestymään, rakentamaan vahvoja brändejä, houkuttelemaan ammattitaitoisia työntekijöitä ja vastaamaan asiakkaiden odotuksiin. Näin yritykset voivat samalla edistää kestävää kehitystä ja luoda paremman tulevaisuuden kaikille.

Keinoja kestävän kasvun toteuttamiseksi

Kestävän kasvun toteuttaminen vaatii sitoutumista ja systemaattista lähestymistapaa kaikilla organisaation tasoilla. Se voi tarjota yrityksille sekä taloudellisia että sosiaalisia etuja pitkällä aikavälillä ja auttaa luomaan kestävää ja vastuullista liiketoimintaa, joka on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista ja joka samalla luo arvoa sekä yritykselle että laajemmalle yhteiskunnalle. Kestävän kasvun edistäminen ei ainoastaan vahvista yrityksen asemaa markkinoilla, vaan se myös mahdollistaa kestävien ratkaisujen ja käytäntöjen levittämisen ja vaikutuksen laajemmin, edistäen globaalia kestävää kehitystä ja ympäristön säilymistä tuleville sukupolville.

Kymmennen keskeistä keinoa kestävän kasvun edistämiseksi

Kestävän kasvun toteuttaminen edellyttää monia erilaisia keinoja ja toimenpiteitä. Lisäksi on otettava huomioon paikalliset olosuhteet, yrityksen toimiala ja erityistarpeet. Tässä on vain joitakin keskeisiä keinoja kestävän kasvun edistämiseksi:

1. Ympäristöystävälliset käytännöt ja teknologiat

Investoiminen ympäristöystävällisiin käytäntöihin ja teknologioihin voi vähentää yrityksen ympäristövaikutuksia. Esimerkkejä tällaisista käytännöistä ovat energiatehokkuuden parantaminen, uusiutuvien energialähteiden käyttö, jätehuollon tehostaminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen.

2. Kestävä hankinta ja toimitusketjun hallinta

Yritykset voivat edistää kestävää kasvua tarkastelemalla huolellisesti hankintaprosessejaan ja varmistamalla, että toimittajat noudattavat vastuullisia käytäntöjä. Kestävän hankinnan avulla voidaan vähentää ympäristövaikutuksia, edistää sosiaalista vastuuta ja luoda kiertotaloutta.

3. Innovaatio ja tutkimus

Kestävän kasvun edistäminen vaatii innovatiivisia ratkaisuja ja uusia liiketoimintamalleja. Tutkimus- ja kehitystoiminta kestävien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi on tärkeää. Lisäksi yhteistyö muiden toimijoiden, kuten yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa, voi auttaa luomaan uusia kestäviä innovaatioita.

4. Sidosryhmien välinen yhteistyö ja kumppanuudet

Kestävän kasvun edistäminen vaatii usein yhteistyötä eri sidosryhmien, kuten yritysten, hallitusten, kansalaisjärjestöjen ja akateemisen maailman kanssa. Yhteistyöllä voidaan jakaa parhaita käytäntöjä, edistää yhteisiä tavoitteita ja luoda synergiaa kestävyyden edistämiseksi.

5. Koulutus ja tietoisuuden lisääminen

Kestävän kasvun edistämiseksi on tärkeää lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä kestävyyteen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Koulutus ja tiedotuskampanjat voivat auttaa yrityksiä ja yksilöitä tekemään kestävämpiä valintoja ja ottamaan käyttöön kestävän kasvun periaatteita.

6. Sosiaalinen vastuu

Yritykset voivat edistää kestävää kasvua tukemalla sosiaalista vastuuta ja hyvinvointia. Tämä voi sisältää esimerkiksi työntekijöiden oikeudenmukaisen kohtelun, monimuotoisuuden edistämisen, koulutusmahdollisuuksien tarjoamisen ja yhteisöjen tukemisen.

7. Kiertotalous

Kiertotalouteen pyrkimykset voivat auttaa vähentämään jätteen määrää ja resurssien käyttöä. Tämä voi sisältää esimerkiksi tuotteiden suunnittelun kestävyyden, materiaalien kierrättämisen ja uudelleenkäytön edistämisen sekä kiertotalousratkaisujen kehittämisen.

8. Rahoitus ja kannustimet

Hallitusten ja rahoituslaitosten rooli on tärkeä kestävän kasvun tukemisessa. Tarvitaan kannustimia, kuten verohelpotuksia ja rahoitustukea, jotka edistävät kestävyyttä ja kannustavat yrityksiä investoimaan kestäviin ratkaisuihin.

9. Raportointi ja avoimuus

Yritysten tulisi raportoida avoimesti ja läpinäkyvästi kestävyyteen liittyvistä toimistaan ja niiden vaikutuksista. Tämä auttaa sidosryhmiä arvioimaan yrityksen suoritusta ja vastuullisuutta sekä kannustaa yrityksiä jatkamaan kestävän kasvun edistämistä.

10. Jatkuvan parantamisen periaate

Kestävän kasvun tavoittelussa on tärkeää pitää jatkuvan parantamisen periaate mielessä. Yritysten tulisi asettaa tavoitteita ja seurata edistymistä kestävyyteen liittyvissä toimissaan. Tämä auttaa tunnistamaan mahdollisuuksia ja haasteita sekä tekemään tarvittavia korjauksia matkan varrella.

Eurowear Oy on kestävän kasvun palveluntarjoaja 2023

Lahtelainen yrittäjä, nyt voit hakea ympäristöasioiden kehittämiseen liittyvien palveluiden ostamiseen tarkoitettua 5000 euron suuruista Kestävän kasvun Yrityspalvelusetelia ja hankkia Eurowear Oy:ltä yhden kaiken kattavan palvelupaketin. Hakuaika päättyy 31.8.2023 klo 23.59. Lisätietoa kestävän kasvun yrityspalvelusetelistä Ladecin sivuilta.

Valitun teeman projekti työpajoineen palvelumuotoilun menetelmänä ongelman määrittelyyn ja ratkaisun kehittämiseen. Tavoitteena on toimintaa uudistavien ja mullistavien parannusten käynnistäminen käytännössä.

Kestävän kasvun teemamme

Kestävän kasvun teemamme on kolme:

 • Jätteistä uudeksi palveluksi. Jätteiden hyödyntäminen tuotannossa Zero Waste -periaatteella.
 • Sivuvirroista tulovirroiksi. Sivuvirtojen löytäminen ja hyödyntämismahdollisuudet tuote- ja palvelutuotannossa.
 • Resurssien säästöä digitalisoinnilla. Palveluiden ja/tai tuotteiden digitalisaatio ja seuraavalle tehokkuustasolle siirtyminen kivutta organisaatiollesi.

Projekti perustuu palvelumuotoiluun, jonka avulla saavutetaan aikaan uusia kestäviä palveluja, tyytyväisempiä asiakkaita ja tehokkaampia prosesseja. Projektin aikana opit myös, mitä design-ajattelu tarkoittaa käytännössä, mitä palvelumuotoilu on ja ennen kaikkea, mitä hyötyä siitä on sekä sinulle että yrityksellesi.

Kestävä kasvu ja design-ajattelu

Design-ajattelun keskeisiä piirteitä ovat empatia, kriittisyys ja haastaminen, uteliaisuus, kokeilu, kokonaisvaltaisuus, poikkitieteellinen yhteistyö ja visuaalisuus. Design-ajattelun mukaan suuntaudutaan tulevaisuuteen ja keskitytään siihen, mitä voisi olla, sen sijaan, että lähdetään ratkomaan asioita keskittyen pelkästään nykytilanteeseen. Koska, jos satsataan vain ennustettavissa oleviin ja helposti kopioitaviin ideoihin, ne saattavat johtaa pieniin parannuksiin lyhyellä aikavälillä. Silloin kuitenkaan harvoin syntyy toimintaa uudistavia ja mullistavia parannuksia (Maula & Maula 2019).

Designin avulla saavutetaan myös kilpailuetu. Design-lähtöisillä yrityksillä on tutkitusti 41% korkeampi markkinaosuus, 46% parempi yleinen kilpailukyky, 50% sitoutuneemmat asiakkaat ja 70% parempi digitaalinen käyttökokemus kuin kilpailijalla. (Forrester Research Consulting & Adoben tekemä tutkimus 2016).

Asiakasymmärrys ja palvelumuotoilu toimintamme lähtökohtana

Palvelumuotoilun avulla me kehitämme olemassa olevaa tai rakennamme täysin uutta liiketoimintaasi asiakkaasi näkökulmasta. Prosessissa otamme huomioon oikeiden asiakkaasi tarpeet ja toiveet. Asiakasymmärrykseen pohjautuen kehitämme uudenlaisia kestäviä tuotteita tai palveluja organisaatiollesi.

Asiakasymmärrys ja palvelumuotoilu auttavat yritystäsi mm.:

 • Tuntemaan asiakkaasi. Tunnistetaan asiakkaiden tarpeet ja ongelmat – myös ne,
  jotka jäävät piiloon. 
 • Tuottamaan käyttäjälähtöisiä ja -ystävällisiä palveluita. Käyttäjäystävällisyys
  vähentää asiakastuen tarvetta sekä säästää resursseja. Prosessissa suunnitellaan
  myös tulevaisuuden palveluita ja tarpeita. 
 • Fokusoimaan toimintaa ja priorisoimaan tekemistä. Poistetaan sellaista tekemistä,
  josta ei ole hyötyä tai joka ei tuota lisäarvoa asiakkaallesi. 
 • Purkamaan siiloja sekä yrityksen sisällä että laajemmin. Sitoutetaan erilaiset
  sidosryhmät. 
 • Tunnistamaan kohderyhmät ja kehittämään tuotteita ja palveluita niin, että
  yrityksesi näyttäytyy asiakkaille kokonaisuutena. 
 • Tekemään parempia päätöksiä. Luodaan vankan pohjan sellaisten päätösten
  tekemiselle, jotka aidosti ratkaisevat asiakkaiden ongelmia ja tuovat lisäarvoa
  heille. 
 • Uudistamaan työtapoja. Vastaamalla ympäristön muutokseen siirrytään
  ketterämpiin ja kestäviin toimintoihin ja ratkaisuihin. 

Kestävän kasvun projektin kulku

Kehitysprojekti etenee neljän vaiheen avulla: tutki, analysoi, ideoi ja toteuta. Vaiheita toistamalla toteutetaan lopputuote tai tuotetaan ratkaisu, jota lähdetään sen jälkeen implementoimaan reaaliolosuhteissa. Näin parannetaan niin asiakkaiden, työntekijöiden kuin sidosryhmienkin kokemusta yrityksesi tuotteista ja palveluista. Kokonaiskokemus parantuu, kun yrityksen toimintaa muotoillaan ja optimoidaan niin, että se tukee mahdollisimman hyvin kokonaisvaltaista palvelukokemusta.

Meidän tehtävämme on luovuutta hyödyntäen muotoilla teille asiakkaiden toiveista, tarpeista, unelmista ja murheista sellaisia kestäviä ratkaisuja, joita he eivät osaa itse edes kuvitella.

Tutustu palvelumuotoiluun ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyviin palveluihimme tästä ja ota yhteyttä. Autamme sinua yrityspalvelusetelin hakuprosessissa mielellämme. Meiltä onnistuu myös markkinointi ja brändäys.